Biện pháp tích hợp trò chơi tương tác trong các tiết tăng cường môn...

Biện pháp tích hợp trò chơi tương tác trong các tiết tăng cường môn Toán lớp 1...

Tham gia lớp học

Một số phương pháp cơ bản giúp học sinh lớp 1 phát triển năng lực ngôn...

Một số phương pháp cơ bản giúp học sinh lớp 1 phát triển năng lực ngôn ngữ là...

Tham gia lớp học

Một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh trong môn Toán lớp 1 theo...

Một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh trong môn Toán lớp 1 theo CT GDPT...

Tham gia lớp học

Biện pháp Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để phát triển...

Biện pháp Vận dụng một số PP dạy học tích cực để phát triển kĩ năng nghe–nói cho...

Tham gia lớp học

Hướng dẫn dạy bài giảng lớp 4 bộ sách kết Nối tuần 1

Hướng dẫn dạy bài giảng lớp 4 bộ sách kết Nối tuần 1

Tham gia lớp học

Hướng dẫn đánh giá nhận xét học sinh lớp 3 theo Thông tư 27

Hướng dẫn đánh giá nhận xét học sinh lớp 3 theo Thông tư 27

Tham gia lớp học