Tích hợp một số trò chơi vào môn Tiếng Việt lớp 1 giúp học sinh vận dụng bài học ....Sách Kết Nối)

Danh mục: Sáng kiến kinh nghiệm

Loại tài liệu: SKKN tiểu học

Tích hợp một số trò chơi vào môn Tiếng Việt lớp 1 giúp học sinh vận dụng bài học vào thực tiễn để phát triển năng lực ngôn ngữ (Sách Kết Nối)

Giá: 150,000