Một số giải pháp nâng cao tinh thần chăm học cho học sinh lớp 4 qua các buổi học trực tuyến

Danh mục: Biện pháp giáo dục

Loại tài liệu: Biện pháp chủ nhiệm

Một số giải pháp nâng cao tinh thần chăm học cho học sinh lớp 4 qua các buổi học trực tuyến. - Độ dài biện pháp 9 trang, có bản thuyết trình ppt kèm theo

Giá: 100,000