Một số giải pháp nâng cao phẩm chất chăm chỉ cho học sinh lớp 1 qua các buổi học trực tuyến

Danh mục: Biện pháp giáo dục

Loại tài liệu: Biện pháp chủ nhiệm

Một số giải pháp nâng cao phẩm chất chăm chỉ cho học sinh lớp 1 qua các buổi học trực tuyến - Biện pháp có độ dài 8 trang, có bản thuyết trình minh hoạ ppt kèm theo

Giá: 100,000