Một số biện pháp rèn nề nếp cho học sinh thông qua công tác chủ nhiệm lớp

Danh mục: Biện pháp giáo dục

Loại tài liệu: Biện pháp chủ nhiệm

Một số biện pháp rèn nề nếp cho học sinh thông qua công tác chủ nhiệm lớp. Bản Word có độ dài 8 trang. Có bản thuyết trình ppt kèm theo.

Giá: 100,000