Một số biện pháp rèn kĩ năng quan sát trong viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4 theo hướng phát triển phẩm chất năng lực

Danh mục: Sáng kiến kinh nghiệm

Loại tài liệu: SKKN tiểu học

Một số biện pháp rèn kĩ năng quan sát trong viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4 theo hướng phát triển phẩm chất năng lực

Giá: 150,000