Lồng ghép một số trò chơi vào phân môn LTVC lớp 5 để dạy học theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh

Danh mục: Biện pháp giáo dục

Loại tài liệu: Biện pháp giáo dục

Lồng ghép một số trò chơi vào phân môn LTVC lớp 5 để dạy học theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh - Biện pháp có độ dài 9 trang và có bản thuyết trình kèm theo

Giá: 100,000