Đổi mới xây dựng mô hình lớp học tự chủ cho học sinh lớp 4 trong công tác chủ nhiệm

Danh mục: Biện pháp giáo dục

Loại tài liệu: Biện pháp chủ nhiệm

Đổi mới xây dựng mô hình lớp học tự chủ cho học sinh lớp 4 trong công tác chủ nhiệm. - Biện pháp có độ dài 8 trang, có bản thuyết trình ppt kèm theo

Giá: 100,000