Biện pháp “Rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp Một trong môn Tiếng việt, bộ sách Chân trời sáng tạo”

Danh mục: Biện pháp giáo dục

Loại tài liệu: Biện pháp giáo dục

Biện pháp “Rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp Một trong môn Tiếng việt, bộ sách Chân trời sáng tạo”. Bản Word có độ dài 10 trang. Có bản thuyết trình ppt kèm theo.

Giá: 100,000