Biện pháp phát huy phẩm chất “Đoàn kết, yêu thương” cho học sinh lớp 4 trong công tác chủ nhiệm

Danh mục: Biện pháp giáo dục

Loại tài liệu: Biện pháp chủ nhiệm

Biện pháp phát huy phẩm chất “Đoàn kết, yêu thương” cho học sinh lớp 4 trong công tác chủ nhiệm. - Biện pháp có độ dài 8 trang, có bản thuyết trình minh hoạ kèm theo.

Giá: 100,000