Biện pháp nâng cao phẩm chất, năng lực cho học sinh lớp 3 qua công tác chủ nhiệm

Danh mục: Biện pháp giáo dục

Loại tài liệu: Biện pháp chủ nhiệm

Biện pháp nâng cao phẩm chất, năng lực cho học sinh lớp 3 qua công tác chủ nhiệm. Bản Word có độ dài 7 trang. Có bản thuyết trình ppt kèm theo.

Giá: 100,000