Biện pháp nâng cao năng lực, phẩm chất cho học sinh thông qua công tác chủ nhiệm

Danh mục: Biện pháp giáo dục

Loại tài liệu: Biện pháp chủ nhiệm

Biện pháp nâng cao năng lực, phẩm chất cho học sinh thông qua công tác chủ nhiệm. Bản Word có độ dài 10 trang. Có bản thuyết trình ppt kèm theo.

Giá: 100,000