Biện pháp “Lồng ghép một số trò chơi trong môn Toán nhằm phát triển phẩm chất năng lực của học sinh, bộ sách Chân trời sáng tạo”

Danh mục: Biện pháp giáo dục

Loại tài liệu: Biện pháp giáo dục

Biện pháp “Lồng ghép một số trò chơi trong môn Toán nhằm phát triển phẩm chất năng lực của học sinh, bộ sách Chân trời sáng tạo”. Bản Word có độ dài 10 trang. Có bản thuyết trình ppt kèm theo và có những trò choi minh họa trong biện pháp.

Giá: 100,000