Bài 29: Phép cộng

Bài 29: Phép cộng và phép trừ

Tham gia lớp học

Bài 16: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

Bài 16: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

Tham gia lớp học

Bài 15: Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

Bài 15: Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

Tham gia lớp học