Bài 25: Dài hơn. Ngắn hơn

Bài 25: Dài hơn. Ngắn hơn