Đăng nhập Đăng ký

Online: 5

Total: 63936

Minh chứng đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Minh chứng đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Minh chứng đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Áp dụng theo Thông tư 20/2018-BGDĐT về đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên

Bài thu hoạch BDTX cấp tiểu học (Tất cả các Modul)

Bài thu hoạch BDTX cấp tiểu học (Tất cả các Modul)

Bài thu hoạch BDTX cấp tiểu học (Tất cả các Modul)

Bản tự kiểm điểm cá nhân năm học 2018 - 2019 mẫu mới

Bản tự kiểm điểm cá nhân năm học 2018 - 2019 mẫu mới

Bản tự kiểm điểm cá nhân năm học 2018 - 2019 mẫu mới

Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT

Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT

Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy tắc ứng xử trong giáo dục

Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy tắc ứng xử trong giáo dục

Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập

12
Bài giảng tiểu học