Đăng nhập Đăng ký

Online: 1

Total: 71442

Bản tự kiểm điểm cá nhân năm học 2018 - 2019 mẫu mới

Tải bản Word tại đây

Tin liên quan

Minh chứng đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Minh chứng đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Bài thu hoạch BDTX cấp tiểu học (Tất cả các Modul)

Bài thu hoạch BDTX cấp tiểu học (Tất cả các Modul)

Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT

Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy tắc ứng xử trong giáo dục

Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy tắc ứng xử trong giáo dục

Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bài giảng tiểu học